quan âm ngồi tự tại
chất liệu : gỗ quý đài loan
kích thước : 134 cm
giá thỉnh : 300